کوتاه و مفید

از تعارض تا امید

* همه زوجین در مقاطعی از زندگی مشترک، با احساسات و هیجاناتی نظیر ترس، نگرانی، ناامیدی و رنجش روبرو‌ می شوند. برای برخی از این زوجین که تازه وارد زندگی زناشویی شده اند هضم و‌درک اینکه چگونه ناگهان از اوج عشق ورزی و لحظات ناب عاشقی به دره ناامیدی و کشمکش ها سقوط کرده اند سخت و دشوار است. کسانی نیز که سالها ازدواج کرده اند، پیوسته‌ در تقلا و تکاپوی بازگشت به روزهای خوش زندگی اند. روزهای خوشی که شاید حتی به یاد آوردنشان نیز سخت است. در برخی خانه ها نیز اگرچه جوی‌ آرام حکمفرماست، زوجین از اینکه دیگر نقاط مشترکی ندارند گله مند و‌ ناراضی اند. نتیجتا، در این شرایط، ما با دو‌ هم خانه ی عصبانی و‌ درمانده روبرو هستیم که هرکدام علایق و‌دوستان خاص خود را دارند و شاید تنها ریسمان اتصال آن ها به هم، فرزند یا فرزندانشان باشد.

آرزوهای بربادرفته، دردناک هستند. اما همیشه امیدی هست. میخواهم بگویم، در چنین مواردی، رنج و‌ درد و تعارض ناشی از رابطه با همسر به خاطر فقدان عشق بین ما و همسرمان نیست. بلکه علت را باید در عدم آگاهی و‌ شناخت نسبت به فلسفه غایی زندگی مشترک(چرا ازدواج؟)، خاستگاه عشق ( چرا عاشقی؟) و‌ مراحل تکاملی عشق ورزی(آیا همیشه عاشق خواهیم ماند؟) یافت. تعارض و کشمکش شما با همسرتان می تواند فرصتی باشد برای رسیدن به ساحل آرام کمال و دانایی. ایماگوتراپی که حاصل ترکیبی از مفاهیم الهیات، فلسفه و روانشناسی است همین هدف را دنبال میکند.

هارویل هندریکس

Leave a Reply