کارگاه های تخصصی

برگزاری کارگاه ایماگوتراپی در تهران-دوره اول

کارگاه ایماگوتراپی

کارگاه ایماگوتراپی در تهران-دوره اول:

کارگاه تخصصی تربیت درمانگر ایماگوتراپی، دوره مقدماتی (با تدریس جناب آقای دکتر قاسمیان؛ ایماگوتراپیست و دانش آموخته انستیتو ایماگوی امریکا) در کلینیک روانشناسی جویبار ذهن برگزار گردید. 

 

تاریخ برگزاری: 23 و 24 خردادماه

 

کارگاه ایماگوتراپی کارگاه ایماگوتراپی کارگاه ایماگوتراپی

بازگشت به صفحه اصلی 

کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو (ایماگوتراپی)

Leave a Reply