دکتر علی قاسمیان

*  ایماگوتراپیست و مربی مکالمات امن

Certified Imago Therapist, Safe Conversations Leader، Advanced Imago Clinician 

علی قاسمیان، دکترای روانشناسی، رابطه درمانگر و ایماگوتراپیست است. او دوره‌های ایماگوتراپی و مکالمه امن را زیر نظر خانم ربکا سییرز، دکتر هندریکس و دکتر هانت (مؤسسۀ بین‌المللی ایماگوتراپی و مکالمه امن) گذرانده و درحال‌ حاضر به فعالیت در حیطۀ زوج‌درمانی و گذراندن دوره های پیشرفته ایماگوتراپی زیر نظر خانم ربکا سییرز مشغول است.

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

  1. دانشگاه اصفهان کارشناسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، 1386
  2. دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد روانشناسی، 1392
  3. دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای روانشناسی، 1396
  4. فرصت مطالعاتی دکترا، دانشگاه تگزاس شمالی، ایالت تگزاس، ایالات متحده، 2015

گواهی ها:

  1. گواهی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو، موسسه ایماگوتراپی ایالات متحده، 2016 و 2017
  2. گواهی تربیت مربی مکالمات امن، موسسه مکالمات امن ایالات متحده، 2019
  3. گواهی زوج درمانی پیشرفته ایماگو، موسسه ایماگوتراپی ایالات متحده، 2020