ایماگوتراپی

*  ایماگوتراپی یا «رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو»…

یک نیروی محرکه و انگیزه است برای تغییر خود و رابطه تان.

درکی ورای آنچه در ظاهر در رابطه تان در حال روی دادن است به شما می دهد.

به شما کمک می کند بهتر بتوانید به نقش خودتان در شکل گیری مشکلات پیش آمده توجه کنید.

توضیح می دهد چرا شما و همسرتان به هم جذب شده اید.

به شما مهارت ها و تکنیک هایی یاد می دهد که می توانید برای سالم نگاه داشتن رابطه تان از آن ها استفاده نمایید.

به شما دانش و بینشی می دهد که می توانید از آن برای آینده رابطه خود بهره بگیرید.

ابزاری به شما می دهد که تبدیل به یک فرد متخصص در رابطه می شوید. به نوعی شما به تدریج یک «متخصص رابطه» خواهید شد.

  محیطی فراهم می کند که در آن شما  می توانید با همسرتان گفتگوهای امن داشته باشید.

به شما آینده ای را نوید می دهد که در آن شما  می توانید در کنار هم التیامی برای زخم ها و خراش های دوران کودکی تان باشید.