دیالوگ ایماگو

در ایماگوتراپی، فرض بر این است که یکی از خطرناک ترین کارهایی که ما انسان ها انجام می دهیم «صحبت کردن» است. لذا در تمرین دیالوگ ایماگو که شیوه جدیدی برای برقراری ارتباط و حرف زدن می باشد ساختاری به طرفین آموزش داده می شود که در آن خبری از سرزنش، تحقیر، تهدید، رنجش و کلا احساس ناامنی نیست و بر میزان آگاهی، دانش و همدلی بین همسران می افزاید.