دکتر هما انصاری

پست دکتری در رشته مشاوره خانواده
از کانادا

Harvard Research & Innovation College

-عضو نظام روانشناسی
-انجمن مشاوره ایران
-انجمن ازدواج و خانواده ایران

 

 

 

 

Member of :

– College of Registered

Psychotherapists of Ontario (CRPO)

– Canadian Counselling and Psychotherapy Association(CCPA),

– Ontario Association of Mental Health Professionals, (OAMHP)

– IMAGO RELATIONSHIPS

NORTH AMERICA