دکتر علی قاسمیان

*  ایماگوتراپیست و مربی مکالمات امن

Certified Imago Therapist, Safe Conversations Leader، Advanced Imago Clinician 

علی قاسمیان، دکترای روانشناسی، رابطه درمانگر و #ایماگوتراپیست است. او دوره‌های ایماگوتراپی و مکالمه امن را زیر نظر خانم ربکا سییرز، دکتر هندریکس و دکتر هانت (مؤسسۀ بین‌المللی ایماگوتراپی و مکالمه امن) گذرانده و درحال‌ حاضر به فعالیت در حیطۀ زوج‌درمانی و گذراندن دوره های سوپرویژن ایماگوتراپی زیر نظر خانم ربکا سییرز مشغول است.

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

  1. دانشگاه اصفهان کارشناسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، 1386
  2. دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد روانشناسی، 1392
  3. دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای روانشناسی، 1396
  4. فرصت مطالعاتی دکترا، دانشگاه تگزاس شمالی، ایالت تگزاس، ایالات متحده، 2015

گواهی ها:

  1. گواهی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو، موسسه ایماگوتراپی ایالات متحده، 2016 و 2017
  2. گواهی تربیت مربی مکالمات امن، موسسه مکالمات امن ایالات متحده، 2019
  3. گواهی زوج درمانی پیشرفته ایماگو، موسسه ایماگوتراپی ایالات متحده، 2020
  4. گواهی تربیت مدرس کارگاه های زوجی ایماگو، موسسه ایماگوتراپی ایالات متحده، 2022