کوتاه و مفید

مفهوم پل در ایماگوتراپی

*  مفهوم پل در ایماگوتراپی، مجازا به این معناست که شما عاشق فردی می شوید یا با کسی ازدواج می کنید که اساسا آن فرد، کپی برابر با اصل شما نیست. این درست بر عکس آن چیزی است که ما در همسران جوان می بینیم. باور آن ها این است که همسرشان باید دنیا را همانگونه ببیند که آن ها می بینند. بسیاری از افراد با این فانتزی وارد ازدواج می شوند که یک زندگی ایده آل و خوب، نتیجه شباهت در  نگرش ها، ایده ها، افکار، احساسات و هیجانات بین همسران می باشد. 

ازدواج در ایماگوتراپی پلی است که دو کشور متفاوت را به هم وصل می کند. کشورهایی که هرکدام، آداب، سنن، فرهنگ، ایده ها و جهان بینی های خاص خود را دارند. بنابراین ما از زوجین می خواهیم، با روحیه کنجکاوی و اشتیاق، سفر به کشور دیگر را شروع کنند و با فرهنگ و عقاید متفاوت همسرشان آشنا شوند. تنها در این حالت است که علاوه بر این که فردیت و استقلال هر دو حفظ می شود و کسی محو دیگری نمی شود، احساس یگانگی و وحدت نیز بین آن ها شکل می گیرد. 

علی قاسمیان ، ایماگوتراپیست

Leave a Reply